Budżet

Ramy rocznej dzia­łal­ności gminy wyzna­czane są przez jej budżet zatwier­dzany przez zarząd gminy. Budżet odzwier­ciedla kierunek w rozwoju Vestur­byggð obrany przez zarząd gminy w danym roku. Długo­fa­lowy plan działań tworzony jest na 4 lata.