Rozli­czenia roczne

Gmina publi­kuje rozli­czenia roczne na swojej stronie inter­ne­towej po ich zatwier­dzeniu przez zarząd gminy. W rozli­cze­niach znaj­dują się dane na temat dochodów i wydatków gminy, jej stanu posia­dania oraz zadłu­żenia.