Pomiń menu

Porty

W gminie Vestur­byggð znaj­dują się trzy porty – w Patreks­fjörður, Bíldu­dalur i Brján­slækur. Ponadto gmina odpo­wie­dzialna jest za sprawy bezpie­czeń­stwa w prywatnej przy­stani przy Hauka­berg­svaðal. Porty nale­żące do Vestur­byggð zapew­niają kutrom rybackim, barkom. statkom pasa­żer­skim i mniej­szym jednostkom pływa­jącym dostęp do wszyst­kich niezbęd­nych usług porto­wych.

Porty w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur uczest­niczą w programie Błękitnej Flagi. Więcej infor­macji na temat programu znaleźć można poniżej.