Regu­lacje i prze­pisy

Zasady dzia­łania gminy wyzna­czane są prze­pi­sami i regu­la­cjami. Ponadto miesz­kańców i firmy obowią­zują zasady współ­życia społecz­nego. Rady i komi­tety w ramach gminy Vestur­byggð dzia­łają na podstawie tych reguł oraz statutów własnych zatwier­dza­nych przez zarząd gminy.