Strona inter­ne­towa i media

Celem gminy Vestur­byggð jest dobra komu­ni­kacja z miesz­kań­cami i gośćmi. Z Urzędem Miasta można skon­tak­tować się w godzi­nach jego pracy jak również śledzić jego dzia­łal­ność poprzez stronę inter­ne­tową oraz media społecz­no­ściowe.

Strona vesturbyggd.is

Strona inter­ne­towa otwarła się latem 2018. Stowa­rzy­szenie projek­tantów stron inter­ne­to­wych, SVEF, przy­znał nowej stronie Vestur­byggð  nagrodę Islandz­kiej Nagrody Sieciowej w lutym 2019 roku. Strona otrzy­mała też tytuł najlep­szej strony wśród urzędów publicz­nych oraz została wybrana stroną roku.

Projekt i progra­mo­wanie: Kolofon
Oprawa graficzna: Vera Voishvilo
Zarzą­dzanie projektem i redakcja: Greipur Gíslason
Typo­grafia: Taz, na podstawie Lucas de Groot


Media społecznościowe