Rada Miejska

Rada Miejska, we współ­pracy z burmi­strzem, podej­muje decyzje doty­czące budżetu oraz inwe­stycji i rozwoju. Rada spra­wuje nadzór nad wszyst­kimi urzę­dami przy­na­le­żą­cymi admi­ni­stra­cyjnie do gminy. Rada miejska podlega bezpo­średnio zarzą­dowi gminy.W Radzie Miej­skiej zasiada trzech radnych wyzna­cza­nych w lipcu przez zarząd gminy na trzy­letnią kadencję oraz trzech zastępców.

Poza radnymi prawo do uczest­nictwa w obra­dach Rady ma również burmistrz, z prawem do wypo­wiedzi i skła­dania projektów rozpo­rzą­dzeń. Ponadto Rada Miejska może przy­znać partii lub klubowi partyj­nemu, które mają repre­zen­tanta w zarzą­dzie gminy, prawo do wyzna­czenia obser­wa­tora do zasia­dania w Radzie, który również dyspo­nuje prawem do wypo­wiedzi i skła­dania projektów rozpo­rzą­dzeń.

Radni miejscy

Aðalmenn

netföng

Páll Vilhjálmsson - formaður

pall@vesturbyggd.is

Jenný Lára Magnadóttir - varaformaður

jenny@vesturbyggd.is

Friðbjörg Matthíasdóttir 

fridbjorg@vesturbyggd.is

Varamenn

Netföng

Gunnþórunn Bender

gunnthorunn@vesturbyggd.is

Tryggvi Baldur Bjarnason

tryggvi@vesturbyggd.is

Maggý Hjördís Keransdóttir

maggyhjordis@vesturbyggd.is