Zarząd gminy

W skład zarządu gminy Vestur­byggð wchodzi 7 radnych wybie­ra­nych w systemie ordy­nacji propor­cjo­nalnej na czte­ro­letnią kadencję oraz z 7 zastępców. Zarząd gminy kieruje funk­cjo­no­wa­niem gminy w zgodzie z obowią­zu­jącym prawem o dzia­łal­ności jedno­stek samo­rzą­do­wych.

Obrady zarządu gminy odby­wają się w każdą trzecią środę miesiąca o godz. 17.00. Miej­scem obrad jest ratusz, a same obrady otwarte są dla wszyst­kich. Spra­woz­dania z nich publi­ko­wane są na stronie inter­ne­towej gminy po zakoń­czeniu obrad.