Edukacja

Gmina Vestur­byggð zapewnia swoim młodym miesz­kańcom dostęp do dobrej edukacji tak długo, jak to możliwe. Na terenie gminy znaj­dują się dwa przed­szkola, dwie szkoły podsta­wowe, oddział szkoły śred­niej FSN i Szkoła Muzyczna. Poprzez dostęp do oddziału szkoły śred­niej nasto­letnim miesz­kańcom zapew­niona jest możli­wość dłuż­szego zamiesz­ki­wania w domu rodzinnym.