Osoby niepeł­no­sprawne

Gmina Vestur­byggð dokłada wszel­kich starań, by osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami żyło się na poziomie porów­ny­walnym do innych miesz­kańców i by równe prawe tychże osób były respek­to­wane. Vestur­byggð zapewnia usługi dla osób niepeł­no­spraw­nych w ramach umowy o świad­czeniu takich usług zawartej w ramach poro­zu­mienia regio­nal­nego Zachod­nich Fiordów. Usługi te są różno­rakie, a ich celem jest stwo­rzenie każdej z osób z niepeł­no­spraw­no­ściami warunków koniecz­nych do pełnego uczest­nictwa w życiu społecznym.

Osoby niepeł­no­sprawne mają prawo dostępu do usług i pomocy publicznej zgodnie z prawem o gmin­nych usłu­gach publicz­nych. W miarę możli­wości winna być im świad­czona obsługa w urzę­dach admi­ni­stracji publicznej. W innych przy­pad­kach sprawy osób niepeł­no­spraw­nych rozpa­try­wane są według wytycz­nych prze­pisów prawa o osobach niepeł­no­spraw­nych.