Posia­danie zwie­rząt

Zwie­rzęta, zarówno domowe, jak i gospo­dar­skie, przy­noszą wiele radości swoim właści­cielom i mogą wzbo­gacić życie społeczne. Jednakże warunki posia­dania zwie­rząt muszą być regu­lo­wane prze­pi­sami. W gminie w związku z nimi obowią­zują okre­ślone rozpo­rzą­dzenia. Na przy­kład aby móc posiadać psa lub kota należy wystąpić o odpo­wiednie zezwo­lenie.

Na terenie Vestur­byggð nie działa żadna prak­tyka wete­ry­na­ryjna, ale wete­ry­narz z Ísafjörður odwiedza gminę regu­larnie i świadczy usługi wete­ry­na­ryjne właści­cielom zwie­rząt domo­wych. Powia­do­mienia o każdej kolejnej wizycie publi­ko­wane są na stronie inter­ne­towej Vestur­byggð.