Kursy letnie

W ciągu lata w Patreks­fjörður i Bíldu­dalur orga­ni­zo­wane są kursy dla dzieci. Szcze­gólny nacisk kładziony jest na pobyt na świeżym powie­trzu, zapo­znanie dzieci z naturą i okolicą, islandz­kimi zaba­wami i spor­tami.

Urzędnik ds sportu i rekreacji

HHB

hafdishelga@vesturbyggd.is/+354 787 4175

Lato 2019

Dostępne terminy kursów zwią­za­nych z naturą, sportem i zabawą dla dzieci z Patreks­fjörður i Bíldu­dalur są nastę­pu­jące:

Dla dzieci urodzo­nych w latach 2009–2012.

Orga­ni­zo­wane są dwa 9 dniowe kursy w każdej z loka­li­zacji w okresie letnim trwa­jące od godz. 12:30 do 15:30 każdego dnia. Duża waga przy­kła­dana jest do pobytu dzieci na świeżym powie­trzu, zapo­znania z naturą i okolicą oraz z islandz­kimi zaba­wami i spor­tami.

Dzieci powinny przy­nieść z domu prze­kąskę i być ubrane stosownie do pogody.