Pomiń menu

Nowi miesz­kańcy

Gmina Vestur­byggð z otwar­tymi ramio­nami wita nowo­przy­by­łych. Na terenie gminy znaj­dują się szkoły podsta­wowe i przed­szkola, które chętnie przyjmą nowych uczniów, jak również urzędy i firmy ocze­ku­jące nowych pracow­ników. Na lokalnym rynku nieru­cho­mości dostępne są zarówno działki pod budowę domu, jak i lokale miesz­ka­niowe pod kupno i wynajem. Tutaj znaleźć można odpo­wiedzi na więk­szość pytań zwią­za­nych z ewen­tu­alną prze­pro­wadzką.