Gorące źródła

Zachodnie Fiordy uzna­wane są za teren zimny, co znaczy, że pod ich powierzchnią nie odbywa się silna dzia­łal­ność geoter­malna. Jednakże na ich terenie znaj­duje się kilka gorą­cych źródeł. Ich woda wyko­rzy­sty­wana jest przede wszystkim do kąpieli, zarówno w base­nach, jak i w mniej­szych źródłach.

Wiele ze źródeł nie jest powszechnie znanych, niektóre są wręcz dobrze ukryte. Przy więk­szości z nich nie ma żadnej infra­struk­tury ani nadzoru i odwie­dza­jący kąpią się w nich na własną rękę.

Źródło Hellu­laug w Vatns­fjörður jest dużą atrakcją, tam też zadbano o wygodny dostęp, zbudo­wano parking oraz schody do źródła malow­niczo poło­żo­nego na plaży. W Reykja­fjörður w Arnar­fjörður znaj­duje się beto­no­wane źródło z 1974 roku. Nieda­leko od niego znaleźć można niewielkie źródło w stanie natu­ralnym.

Przy basenie w Birkimel przy Barða­strönd również znaj­duje się małe natu­ralne źródło.