Świe­tlice

Świe­tlice dla dzieci dzia­łają przy szkole podsta­wowej w Patreks­sk­fjörður i szkole podsta­wowej w Bíldudal. Oferują uczniom klas 1-4 pobyt i opiekę od momentu zakoń­czenia zajęć szkol­nych do godz. 16.00 każdego dnia nauki szkolnej. Świe­tlice podle­gają biuru ds szkol­nictwa gminy Vestur­byggð.

Każdego dnia na świe­tlicy dzie­ciom ofero­wany jest podwie­czorek, dodat­kowo w piątki również lekki posiłek.

Na świe­tlicy uczniowie spędzają czas pod opieką pracow­nika, zarówno we wnętrzach, jak i na świeżym powie­trzu. Wszystkie ogólne zasady zacho­wania obowią­zu­jące na terenie szkoły obowią­zują również na świe­tlicy. Przy rozwią­zy­waniu ewen­tu­al­nych sytu­acji  konflik­to­wych prze­strze­gane są wytyczne Stra­tegii Wycho­waw­czej.

Świe­tlice są czynne we wszystkie dni dzia­łal­ności szkolnej zgodnie z opubli­ko­wanym kalen­da­rzem zajęć szkol­nych.

Świe­tlica w Patreks­fjörður mieści się w budynku Domu Spotkań przy Aðal­stræti 52, a świe­tlica w Bíldu­dalur działa przy Lækur. Pracownik odbiera dzieci ze szkoły.

Rodzice wybie­rają, czy chcą by dziecko prze­by­wało w świe­tlicy do godz. 15.00 czy 16.00. Muszą też oni zade­kla­rować czy dziecko będzie odbie­rane przez opie­kuna czy też dziecko ma wrócić do domu samo­dzielnie.

Zapisu ucznia na świe­tlicę doko­nuje się na miesiąc. Jeśli opiekun nie wypowie miejsca w świe­tlicy zakłada się, że dziecko będzie uczęsz­czało na nią w kolejnym miesiącu. Uczniowie w ramach pobytu na świe­tlicy odwie­dzają Szkołę Muzyczną i szkółkę spor­tową. Nie ma to wpływu na koszt pobytu dziecka na świe­tlicy. Rachunki za świe­tlicę wysy­łane są rodzicom co miesiąc. Zniżki w opła­tach ze względu na drugie i kolejne dziecko można wyko­rzy­stać pomiędzy przed­szkolem, opie­kunem dziennym i świe­tlicą.

W przy­padku prze­wi­dy­wa­nych zmian w czasie pobytu dziecka na świe­tlicy należy powia­domić pracow­nika, n.p. gdy dziecko po zakoń­czeniu zajęć w szkole udaje się w inne miejsce lub jest chore. Chęć zapisu dziecka na świe­tlicę i zmiany w czasie pobytu należy zgła­szać pisemnie lub pocztą elek­tro­niczną do biura ds szkol­nictwa gminy.

Frístund Bíldudal

  • PoniedziałekLokað
  • WtorekLokað
  • ŚrodaLokað
  • CzwartekLokað
  • PiątekLokað
  • SobotaLokað
  • NiedzielaLokað
 • Lilja Rut Rúnarsdóttir

 • Strandgata 7
  Zobacz na mapie

Frístund Patreksfirði

  • PoniedziałekLokað
  • WtorekLokað
  • ŚrodaLokað
  • CzwartekLokað
  • PiątekLokað
  • SobotaLokað
  • NiedzielaLokað
 • Ásdís Snót Guðmundsdóttir

 • Patreksskóli
  Zobacz na mapie