Oddział szkoły śred­niej

Liceum Ogól­no­kształ­cące miesz­kańców Snæfel­l­snes – FSN prowadzi oddział zamiej­scowy szkoły ponad­pod­sta­wowej w Patreks­fjörður, gdzie uczniowie z połu­dniowej części Zachod­nich Fiordów mogą uczest­ni­czyć w zaję­ciach na poziomie szkoły śred­niej pod opieką nauczy­cieli z Grun­da­fjörður i z wyko­rzy­sta­niem inter­netu i technik kompu­te­ro­wych. Pracow­nicy oddziału w Patreks­fjörður służą prze­wod­nic­twem i pomocą na miejscu.

Kierownik oddziału

SSS

Svanhvít Sjöfn Skjaldardóttir
svanhvit@fsn.is

Elastyczna edukacja

Program nauczania i zajęcia szkolne oparte sa na zasa­dzie elastycznej edukacji, która pozwala na nawią­zanie kontaktu z pozo­sta­łymi częściami kraju, a uczniom pozwala na wybór każdego inte­re­su­ją­cego ich profilu nauki, nieza­leżnie od miejsca zamiesz­kania. Metoda ta wymaga od uczniów więk­szej samo­dziel­ności i odpo­wie­dzial­ności ze względu na brak bezpo­śred­nich wska­zówek ze strony nauczy­ciela

W listo­pa­dzie 2009 roku powstał raport z samo­oceny programu, dzia­ła­ją­cego wówczas od dwóch lat. Attentus, firma zajmu­jąca się zaso­bami ludz­kimi i doradz­twem, doko­nała zewnętrznej oceny oddziału jesienią 2010 roku.


Codzienna działalność

Nauka w oddziale szkoły śred­niej zorga­ni­zo­wana jest w taki sposób, że uczniowie należą albo do zespołu uczniów z FSN, albo tworzą własne zespoły. Nauka prowa­dzona jest z Grun­da­fjörður i wszyscy nauczy­ciele są tam zloka­li­zo­wani. Oprócz nich w pracę oddziału zaan­ga­żo­wani są dwaj pracow­nicy na miejscu, służący uczniom wszelka pomocą i orga­ni­zu­jący dzia­łal­ność placówki. Prze­wa­ża­jąca część zajęć odbywa się w systemie elastycznej nauki ekster­ni­stycznej przy użyciu różno­rod­nych dostęp­nych tech­no­logii i narzędzi.

Wszelkie pomoce naukowe zapew­niane są uczniom w ramach programu nauki, ponadto mają oni możli­wość skon­sul­to­wania się z naucze­cie­lami poprzez serwis Skype, pocztę elek­tro­niczną lub sprzęt do konfe­rencji audio­wi­zu­al­nych. Naucze­ciele wspie­rają uczniów w nauce i są do ich dyspo­zycji w trady­cyj­nych godzi­nach otwarcia szkoły oraz czasie sesji egza­mi­na­cyj­nych. Program nauki skupia się w dużym stopniu na samo­dzielnej pracy ucznia lub zespo­łowym dzia­łaniu z kole­gami z miej­sco­wego oddziału lub z Grun­da­fjörður.

Uczniowie oddają wszystkie prace w specjalnie do tego prze­zna­czonym szkolnym serwisie inter­ne­towym, poprzez niego odbywa się też więk­szość egza­minów.

Liceum Ogól­no­kształ­cące miesz­kańców Snæfel­l­snes od momentu swego zało­żenia była szkołą rozwo­jową, mającą na celu umoż­li­wienie młodzieży nauki w elastycznym systemie wyko­rzy­stu­jącym najnowsze zdobycze tech­niki. Cechą wyróż­nia­jącą FSN na tle innych placówek eduka­cyj­nych poziomu ponad­pod­sta­wo­wego jest mniejsza ilość trady­cyj­nych zajęć szkol­nych na miejscu. Dla zrów­no­wa­żenia tej różnicy uczniowie FSN uczest­niczą w tzw. zaję­ciach projek­to­wych i ćwicze­niach.

W ramach tychże ćwiczeń uczeń ma dostęp do tych peda­gogów, którzy jego zdaniem mogą najle­piej służyć mu pomocą przy reali­zacji zada­nego projektu, i rozwią­zuje stojące przed nim zadania pod prze­wod­nic­twem tegoż nauczy­ciela. Zajęcia projek­towe mają szcze­gólne znaczenie dla uczniów w Patreks­fjörður, gdyż podczas nich maja dodat­kową możli­wość konsul­tacji z nauczy­cie­lami przy pomocy komu­ni­ka­tora MSN lub sprzętu do konfe­rencji inter­ne­towch.

 


Wycieczki szkolne do Grundarfjörður

Co najmniej jeden raz w miesiącu orga­ni­zo­wane są wycieczki szkolne do Grun­dar­fjörður. Wycieczki te sa ważną częścią projektów, w których uczest­niczą uczniowie; dzięki nim mają oni okazję poznać bliżej swoich nauczy­cieli i uzyskać od nich dodat­kową pomoc. Ponadto wycieczki stwa­rzają młodzieży okazję do bliż­szego poznania się i doświad­czenia uczniow­skiego życia w warun­kach więk­szej placówki eduka­cyjnej. Daty wycie­czek najczę­ściej plano­wane są z uwzględ­nie­niem kalen­darza wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez komitet uczniowski, dzięki czemu uczniów nie omija żadne z wyda­rzeń seme­stru zimo­wego. Plan wycieczki wygląda zazwy­czaj naste­pu­jąco: raz w miesiącu po zakoń­czeniu regu­lar­nego dnia pracy szkoły uczniowie udaja się auto­karem do Brján­slæk ur, skąd promem Baldur płyną na drugą stronę fiordu Breiðar­fjörð do Styk­ki­shólmur. Tam wsia­dają w kolejny autokar, który wiezie ich do schro­niska młodzie­żo­wego w Grun­da­fjörður, który służy uczniom za miejsce pobytu w czasie trwania wycie­czek szkol­nych.

Przez trzy kolejne dni młodzież bierze udział w regu­lar­nych zaję­ciach szkol­nych, może też dodat­kowo konsul­tować się z peda­go­gami w ramach ćwiczeń i zajęć prak­tycz­nych. Osoby zain­te­re­so­wane życiem towa­rzy­skim maja okazje spędzić czas z rówie­śni­kami. Po zakoń­czeniu wizyty w szkole powrót odbywa się tą samą trasą do Patreks­fjörður i zwykłe zajęcia szkolne zaczy­nają się na nowo, aż do kolejnej wycieczki.