Szkółka spor­towa

Zajęcia w ramach szkółki spor­towej prowa­dzone są w Patreks­fjörður, Bíldudal i Tálk­na­fjörður w dni robocze w czasie godzin pracy szkół podsta­wo­wych i prze­zna­czone są dla dzieci uczęsz­cza­ją­cych do klas 1 – 4. Poza trenin­gami dyscy­plin zwią­za­nych z piłką w ramach programu HHF dzie­ciom ofero­wana jest możli­wość zapo­znania się również z innymi dzie­dzi­nami sportu.

 

Szkółki spor­towe prowadzą dzia­łal­ność we wszyst­kich miej­sco­wo­ściach nale­żą­cych do gminy, t.j. w Patreks­fjörður, Tálk­na­fjörður i Bíldudal i prze­zna­czona jest dla dzieci uczęsz­cza­ją­cych do klas 1-4 szkół podsta­wo­wych. Zajęcia prowa­dzone są w połą­czeniu z zaję­ciami w szko­łach we wszystkie dni robocze. Szkółka spor­towa czerpie inspi­rację z HSV gdzie zajęcia spor­towe odby­wają się od jesieni 2011 roku. Nauka w szkółce prze­biega dwuto­rowo – z jednej strony zajęcia ogól­no­ru­chowe, z drugiej zaś treningi dyscy­plin zwią­za­nych z piłką, które odby­wają się w blokach tema­tycz­nych, jeden po drugim. Treningi sportów zwią­za­nych z piłką prowa­dzone przez członków HHF stoją na wysokim poziomie, ponadto szkółka zapewnia dostęp do treningów w ramach innych dyscy­plin, niedo­stęp­nych nigdzie indziej w okolicy.

Cele szkółki są nastę­pu­jące:

  • Zwięk­szenie liczby dzieci upra­wia­ją­cych sport
  • By pierwszy kontakt dziecka ze sportem był pozy­tywny
  • By dzieci miały dostęp do jak najwięk­szej różno­rod­ności form ruchu
  • Polep­szenie jakości treningów i ujed­no­li­cenie programów trenin­go­wych w okolicy
  • Obni­żenie kosztów gospo­darstw domo­wych zwią­za­nych z upra­wia­niem sportu
  • Zwięk­szenie udziału dzieci w ogól­nych formach ruchu wspo­ma­ga­ją­cych zdrowy rozwój
  • By dzieci od początku nauki w szkole nabrały świa­do­mości, że ruch jest elementem zdro­wego trybu życia

Cennik w roku szkolnym 2018–19

Semestr zimowy14.862 kr.
Semestr letni19.807 kr.
Zniżka na drugie dziecko25%
Zniżka na trzecie dziecko50%