Loty

Regu­larne loty z lotniska w Bíldu­dalur do Reykja­víku odby­wają się codziennie. Lotnisko znaj­duje się około pięć kilo­me­trów na połu­dnie od Bíldudal przy fior­dzie Arnar­fjörð

Flugfélagið Ernir

FE

Flugfélagið Ernir
ernir@ernir.is/+354 562 4200

Rozkład lotów

Bezpo­średnie loty odby­wają się między lotni­skiem w Bíldu­dalur a Reykja­víkiem. Odpo­wie­dzialne za nie są linie lotnicze Ernir. Kursy lotnicze odby­wają się sześć razy w tygo­dniu, we wszystkie dni poza sobo­tami, a lot zajmuje około 40 minut.


Autobus na lotnisko

Na trasie z Patreks­fjörður przez Tálk­na­fjörður do Bíldudal i z powrotem kursuje autobus lotni­skowy, którego rozkład jazdy powią­zany jest z rozkładem lotów. Miejsce w auto­busie należy zamówić z wyprze­dze­niem dzwo­niąc pod numer tele­fonu 893 0809.